GFZ German research centre for geo sciences

IT Services and Operation

Head

Ronny Kopischke

Assistance

Name Title Phone Building, Room
Michael Bathe B. Sc. A 20, 227 (Büro)
Wilhelm Becker Dipl.-Inf. A 20, 215 (Büro)
Heiner Brauer +49 331 6264-28804
+49 172 7222594
A 20, 208 (Büro)
Kerstin Buchholz Dipl.-Inf.
Stefan Buchta
Toni Deutschbein +49 331 6264-2395 A 20, 203 (Büro)
Sebastian Freiberg B. Sc. +49 331 6264-2396 A 20, 220 (Büro)
Isabelle Haseloff A 20, 203 (Büro)
Martin Insel +49 331 6264-2340 A 20, 225 (Büro)
Denise Jekel M. Sc.
Robert Koppsieker
Robert Kornmesser B. Sc. A 20, 215 (Büro)
Jan Dennis Linde +49 331 6264-2387 A 20, 206 (Büro)
Vivien Lindemann +49 331 6264-1093 A 20, 217 (Büro)
Erik Lux B. A. A 20, 229 (Büro)
Jan Münchberger B. Sc. A 20, 213 (Büro)
Reiko Nell A 20, 208 (Büro)
Hartmut Palm Dipl.-Inf. A 20, 226 (Büro)
Max Rutkowski +49 331 6264-2341 A 20, 214 (Büro)
Marie Schaeffer M. Sc. A 20, 211 (Büro)
Stefan Schober A 20, 217 (Büro)
Andreas Schoe M. Sc. +49 331 6264-1719 A 20, 211 (Büro)
Thomi Walcher +49 331 6264-28767
back to top of main content