Staff

Back to the personal profile

Publications

(Co-) Author: Bertelmann, Roland
2016 

  • Bertelmann, R. (2016): Open-Access-Transformation, KOBV-Newsletter 2016 zur International Open Access Week „Open in Action“, Berlin : KOBV, 5 p.  • Scholze, F., Bertelmann, R., Kindling, M., Pampel, H., Vierkant, P. (2016): Open Access und Forschungsdaten. - In: Degkwitz, A. (Ed.), Bibliothek der Zukunft. Zukunft der Bibliothek: Festschrift für Elmar Mittler, Berlin : De Gruyter Saur, p. 156-164.


  • Pampel, H., Vierkant, P., Elger, K., Bertelmann, R., Witt, M., Schirmbacher, P., Rücknagel, J., Kindling, M., Scholze, F., Ulrich, R. (2016): re3data.org - a global registry of research data repositories, (Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU2016-16765, 2016), General Assembly European Geosciences Union (Vienna 2016).
 Report 
  • Becker, P.-N., Bertelmann, R., Ceynowa, K., Christof, J., Dierkes, T., Goltz, J. A., Gross, M., Heidrich, R., Höhnow, T., Kassube, M., Koch, T., Kuberek, M., Landes, L., Pampel, H., Putnings, M., Rusch, B., Schäffler, H., Schobert, D., Schwab, O., Schwidder, J., Söllner, K., Stoyanova, T., Vierkant, P. (2016): DeepGreen – Metadata Schema for the exchange of publications between publishers and open access repositories. Version 1.1. June 2016.

Back to the personal profile